مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (844)

سایت منبع 3-11-3- جرایم سازمان یافته فراملی773-11-4- توریسم جنسی783-11-5- اهداف تجارت انسانی793-11-6- رویکرد حقوقی ایران نسبت به جرم تجارت انسان803-11-7- مستندات فقهی جرم قاچاق انسان893-12- مجازات فحشاء در فضای سایبری (پورنوگرافی)943-12-1- مفهوم و پیشینه پورنوگرافی943-12-2-مبانی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (846)

2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات 362-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده382-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها392-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها412-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام پیشنهادات422-2-17- چالشهای فراروی نظام پیشنهادها:432-2-18- راهکارهایی برای غلبه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (847)

9-2 تصمیم گیری در سازمانها171-9-2 شرایط تصمیم مدیران172-9-2 تئوری های تصمیم گیری173-9-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری184-9-2 تئوری رفتاری تصمیم گیری185-9-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته186-9-2 یابندگی قضاوتی197-9-2 قاطعیت در تصمیم گیری198-9-2 استراتژی ادامه مطلب…

By 92, ago